به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • آراء هیات داوران جشنواره ی منطقه ای " بر بال فرشتگان "

بخش موضوعی جشنواره :

برترین ها :

مقام اول - اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ سه میلیون ریال - خانم رضوان کامجو

مقام دوم - اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ دو میلیون ریال - خانم فاطمه همتی 

مقام سوم - اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ یک میلیون ریال - خانم زهرا مرادی

برگزیدگان : 

هیات داوران جشنواره در این بخش با اهداء لوح و جایزه ی نقدی از آقای میثم خالوندی و خانم نرگس امرایی تقدیر بعمل آورد . 

 بخش آزاد جشنواره :

برترین ها :

مقام اول - اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ سه میلیون ریال - آقای علی فلاح کردی

مقام دوم - اهداء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ دو میلیون ریال - خانم الهام عباسی 

مقام سوم - اهادء لوح و جایزه ی نقدی به مبلغ یک میلیون ریال - آقای ابوبکر امانی

برگزیدگان : 

هیات داوران جشنواره در این بخش با اهداء لوح و جایزه ی نقدی از آقای آرش سگوند و خانم رویا نوری تقدیر بعمل آورد .